Jsme si vědomi naší odpovědnosti za omezování dopadů našich aktivity, produktů a služeb na životní prostředí. Proto svoje činnosti posuzujeme a snažíme se identifikovat jejich ekologická hlediska a dopady, a to včetně přepravy, spotřeby energie a odpadů. Při navrhování všech akcí postupujeme podle našich zásad sociální odpovědnosti.

Směrnice pro ochranu životního prostředí ve společnosti Catalyst

Abychom podporovali ekologicky šetrné postupy, dodržujeme následující zásady:

 1. Identifikovat významné dopady naší činnosti na životní prostředí.
 2. Stanovovat si vhodné cíle a pracovní postupy pro minimalizaci významných dopadů na životní prostředí.
 3. Dodržovat platné zákony, předpisy a další požadavky týkající se významných dopadů naší činnosti na životní prostředí.
 4. Zajišťovat prevenci znečišťování, minimalizovat svoji spotřebu energií a přírodních zdrojů a emise do ovzduší, vypouštění odpadů do vodních toků a kanalizace a likvidace odpadů v příslušných zařízeních v kombinaci se snahou opětovně využívat, rekuperovat nebo recyklovat materiály tam, kde je to možné.
 5. Zajistit, aby byla definována, komunikována a všemi správně chápana odpovědnost za životní prostředí na všech úrovních naší organizace a poskytovat příslušné školení tam, kde je třeba.
 6. Zohledňovat ekologická hlediska i při výběru dodavatelů.
 7. Komunikovat a spolupracovat s ostatními zainteresovanými stranami včetně zákazníků, obchodních zástupců a delegátů a reagovat na jejich podněty týkající se životního prostředí.
 8. Usilovat o neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Zásady sociální odpovědnosti společnosti

 1. Společnost Catalyst bude implementovat opatření ke „snižování objemu, opětovnému využití a recyklaci odpadů“ jak při projektech, tak v kancelářském prostředí.
 2. Společnost Catalyst bude implementovat opatření s cílem realizovat svoje projekty a provozovat administrativní činnost s minimálními dopady na životní prostředí. Jsme si vědomi nutnosti udržitelného rozvoje jak mezi našimi zákazníky, tak mezi zaměstnanci.
 3. Společnost Catalyst uznává nutnost udržitelného rozvoje na trhu teambuildingových služeb. Kdykoli to bude možné, budeme implementovat opatření zaměřená na omezování škodlivých dopadů na životní prostředí a na pozitivní vliv na společnost.
 4. Společnost Catalyst si je vědoma dopadů které má její činnost na životní prostředí, a jejím cílem je aktivně zkoumat, implementovat a podporovat způsoby, jak tyto dopady minimalizovat.
 5. Společnost Catalyst si je vědoma, že je nutno odpovědně usilovat o „udržitelnost“. Naším cílem je prostřednictvím neustálého výzkumu minimalizovat škodlivý vliv našich projektů i administrativního provozu na životní prostředí a zlepšovat kvalitu života našich zaměstnanců i společnosti jako celku formou vhodných opatření.