Podmínky použití

Podmínky užívání webových stránek

Webové stránky (viz definice níže) vám společnost Catalyst Global nabízí jako svým zákazníkům. Užíváním kterékoli z těchto webových stránek a/nebo souhlasem s těmito podmínkami užívání webových stránek, a to včetně našich zásad ochrany soukromí a bezpečnosti, vyjadřujete svůj souhlas se všemi uvedenými podmínkami a ustanoveními upravujícími užívání webových stránek. Jestliže s těmito podmínkami užívání webových stránek nesouhlasíte, nejste oprávněni webové stránky užívat a je třeba je neprodleně opustit. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky užívání webových stránek na základě vlastní úvahy příležitostně měnit, a to bez předchozího upozornění. Doporučujeme tyto stránky kontrolovat, zda zde nejsou zveřejněny aktualizace, které vstupují v platnost v okamžiku zveřejnění. Webové stránky poskytuje společnost Catalyst Global a držitelé jejích licencí, dceřiné společnosti, pobočky, mateřské společnosti a další spřízněné subjekty jsou v těchto podmínkách užívání webových stránek označovány výrazy jako „Catalyst Team Building“, „Catalyst Global“, „my“, „nás“ nebo „naše“.

Definice

V této smlouvě platí, pokud není výslovně stanoveno jinak:

  • Pojmem „duševní vlastnictví“ se rozumí autorská a patentová práva, práva na ochranu obchodní známky a další práva plynoucí z platné legislativy a práva na ochranu podniků či dobré pověsti nebo důvěrných informací.
  • Pojmem „webová stránka“ rozumíme kteroukoli z „webových stránek“.
  • Pojmem „webové stránky“ rozumíme internetové stránky jako např. www.catalystglobal.com nebo www.catalystteambuilding.co.uk včetně všech propojených stránek a dalších stránek pod naší správou.

Práva

Práva na veškerý materiál a obsah (včetně – ale bez omezení na – práva na ochranu duševního soukromí, textu, obrázků, webových stránek, zvukových záznamů, softwaru (včetně zdrojového kódu, rozhraní a struktury webu) a videa jejich vzhled, design a sestavení), k němuž má zákazník přístup, jsou vlastnictvím naším a našich poskytovatelů licencí. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste oprávněni tento materiál a/nebo obsah užívat pouze v souladu s těmito podmínkami užívání webových stránek nebo s jiným výslovným písemným svolením vydaným námi nebo naším poskytovatelem licencí a že je zakázáno tento materiál nebo obsah jiným způsobem kopírovat, reprodukovat, přenášet, zveřejňovat, šířit, obchodně využívat, upravovat, překládat, upravovat, slučovat s jinými materiály, sdílet či zpřístupňovat jiným subjektům nebo vytvářet díla z něho odvozená..

Duševní vlastnictví

Naše společnost vlastní a/nebo je oprávněna užívat veškerá práva na ochranu duševního vlastnictví (včetně ochrany obchodních známek, servisních známek, patentů, autorských práv, práv k databázím a veškerých dalších práv na ochranu duševního vlastnictví) u veškerého materiálu na těchto webových stránkách, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že užívání webových stránek nezakládá žádné vaše právo využívat právo na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli použití nebo reprodukce materiálů chráněných jako duševní vlastnictví je zakázáno a jeho použití je považováno za porušení těchto podmínek a může narušit duševní vlastnictví třetích stran nebo naše duševní vlastnictví; výjimkou jsou výslovná ustanovení těchto podmínek pro užívání webových stránek.

Kopírování

Tyto webové stránky si můžete zobrazovat a jejich obsah tisknout výhradně pro svoji osobní, nekomerční potřebu. Souhlasíte s tím, že nebudete žádný takový obsah, informace nebo materiál kopírovat, upravovat, stahovat, reprodukovat, přenášet, zveřejňovat, šířit, upravovat, překládat, měnit, slučovat s jinými materiály, uchovávat, prodávat, sdílet nebo zpřístupňovat jiným osobám a že jej nebudete používat k obchodním účelům. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena.

Vaše jednání

Následující jednání a pokusy o něj jsou zakázány:

(a) Používat webové stránky jakýmkoli způsobem, který povede nebo mohl by vést k narušení, poškození, snížení efektivity či omezení funkčnosti webových stránek nebo přístupu k nim.

(b) Opravňovat jakékoli jiné osoby k takovému jednání, které by mohlo narušit duševní vlastnictví společnosti Catalyst Global nebo jejích poskytovatelů licencí.

(c) Zpětně analyzovat, dekompilovat, dělit na části, upravovat, překládat nebo jinak dešifrovat zdrojový kód jakékoli softwarové aplikace tvořící součást webových stránek.

(d) Stahovat nebo kopírovat jakýkoli software na webových stránkách pro jakýkoli účel (s výjimkou dočasných kopií pro účely technického usnadnění výpočetních procesů).

(e) Narušovat, infiltrovat nebo provádět jiné činnosti, které by mohly narušit provoz webových stránek.

(f) Vytvářet pro nás závazky nebo jakkoli způsobit ztrátu služeb našich poskytovatelů internetového připojení a jiných dodavatelů.

(g) Zavádět jakékoli počítačové viry, makro viry, trojské koně, červy nebo jakýkoli jiný software, jehož cílem je přerušit nebo narušit normální provoz počítače nebo tajně narušovat, přistupovat bez oprávnění nebo si přivlastnit jakýkoli systém, data nebo osobní údaje.

(h) Bránit nám v dodržování platných předpisů nebo soudních příkazů.

Berete tímto na vědomí, že jste odpovědni za veškerou elektronickou komunikaci a obsah odesílaný z vašeho počítače a že můžete webové stránky užívat výhradně k legitimním účelům.

Dále je zakázáno provádět následující:

1. Využívat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k jakýmkoli nesprávným, nelegálním nebo amorálním účelům a způsobovat využíváním našich služeb jakékoli obtíže nebo způsobovat omezení těchto služeb.

2. Používat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k vytváření, uchovávání nebo přenosu (ať již formou chatu, elektronické nástěnky nebo jiným způsobem) jakýchkoli hanlivých, urážlivých či obscénních materiálů nebo k zapojování do činností, které by mohly vést k urážce jiných osob na základě jejich rasy, náboženského vyznání, přesvědčení nebo pohlaví.

3. Využívat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k jakémukoli poškozování či pokusům o poškozování jiných osob (včetně osob mladších 18 let).

4. Využívat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k vytváření, uchovávání nebo přenosu jakýchkoli materiálů, které vyhrožují či navádějí k fyzickému napadání, způsobování hmotných škod nebo jiným přestupkům nebo trestným činům.

5. Využívat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k vytváření, uchovávání nebo přenosu jakýchkoli materiálů narušujících duševní vlastnictví (včetně, ale bez omezení na autorská práva, obchodní známky, patenty, obchodní tajemství nebo jiná práva na ochranu duševního vlastnictví) jakéhokoli jiného subjektu.

6. Využívat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k vytváření, uchovávání nebo přenosu nevyžádaných reklamních materiálů jiným uživatelům.

7. Využívat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k vytváření, uchovávání nebo přenosu jakýchkoli materiálů obtěžujících jiné osoby nebo sloužících k hanobení, urážkám, obtěžování, pronásledování, vyhrožování nebo jinému narušování práv (např. práv na ochranu soukromí a dobrou pověst) jiných osob nebo využívat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k podvodným nabídkám na projekt nebo nákup produktů nebo služeb jiným osobám.

8. Přidávat, odstraňovat nebo upravovat identifikační údaje s cílem, aby byly nesprávné nebo zavádějící.

9. Používat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb pro přístup nebo k pokusům o přístup k účtům jiných osob nebo k průniku či pokusům o průnik přes naše bezpečnostní opatření, software, hardware, systém elektronické komunikace nebo telekomunikační systémy nebo přes podobná opatření třetích stran.

10. Používat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb ke shromažďování nebo k pokusům o shromažďování osobních údajů třetích stran bez jejich vědomí či souhlasu a účastnit se snímkování obrazovky, vytěžování databází nebo jakékoli jiné činnosti s cílem získat seznamy uživatelů či jiné údaje.

11. Používat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb k jakékoli činnosti, která byl měla nepříznivý vliv na schopnost jiných osob či systémů využívat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb nebo sítě Internet jako celku, a to včetně nahrávání souborů obsahujících viry, poškozených souborů nebo jakéhokoli jiného podobného softwaru nebo programů, který by mohl narušit provoz jiného počítače.

12. Přeprodávat, měnit účel využití nebo redistribuovat kteroukoli část webových stránek nebo našich služeb bez našeho písemného souhlasu.

13. Předstírat kdykoli při používání webových stránek nebo kterékoli z našich služeb, že jde o jinou osobu nebo subjekt nebo zadávat falešná jména nebo jména, která nejste oprávněni používat.

14. Používat webové stránky nebo kterékoli z našich služeb pro podvodnou činnost nebo k zasílání, používání nebo opakovanému používání urážlivých materiálů nebo materiálů jinak poškozujících třetí strany, obsahujících softwarové viry, politické kampaně, komerční reklamy, řetězové dopisy, hromadné nebo nevyžádané e-maily a materiály obtěžující nebo šířící poplašné zprávy.

Tento výčet uvádí pouze příklady zneužití webových stránek a našich služeb a nejde tedy o vyčerpávající seznam neoprávněného jednání. Jestliže porušíte kterékoli z uvedených požadavků nebo jestliže na základě vlastní úvahy usoudíme, že vaše jednání představuje zneužití webových stránek nebo kterýchkoli z našich služeb, můžeme omezit, pozastavit nebo zcela ukončit váš přístup k webovým stránkám nebo kterýmkoli z našich služeb, a to bez předchozího upozornění. Všichni uživatelé se tímto zavazují dodržovat veškeré místní předpisy pro jednání a přípustný obsah na síti. Dále uživatelé souhlasí s tím, že budou dodržovat veškeré platné předpisy pro export jakýchkoli dat ze země.

Fotografie, reference, případové studie a jiné

Uživatelé autorizovaní společností Catalyst Global nebo jejími licencovanými subjekty mohou vkládat na webové stránky společnosti Catalyst fotografie, reference, případové studie a další obsah; všichni uživatelé webu pak mohou zasílat zprávy a podávat návrhy, nápady, komentáře, dotazy či jiné informace, pokud jejich obsah není ilegální, obscénní, urážlivý, vyhrožující, hanobící, narušující ochranu soukromí či duševní vlastnictví či jinak poškozující třetí strany nebo žalovatelný a nesestává ani neobsahuje softwarové viry, politické kampaně, komerční reklamy, řetězové dopisy, hromadné nebo nevyžádané e-maily a materiály obtěžující nebo šířící poplašné zprávy. Je zakázáno používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jakkoli jinak poskytovat zavádějící informace o původu jakéhokoli obsahu či vaší identity. Vyhrazujeme si právo (není to ale naší povinností) odebírat či upravovat kdykoli jakýkoli obsah na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

Vložením obsahu či zasláním materiálů na webové stránky, pokud neuvedeme jinak, nám udělujete nevýhradní, bezúplatné, trvalé, neodvolatelné a plně převoditelné (prostřednictvím více smluvních vztahů) právo tento obsah a/nebo materiál používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, odvozovat z něj nová díla, distribuovat a zobrazovat po celém světě prostřednictvím libovolných dnes známých i ještě neznámých médií. Udělujete nám a našim licencovaným subjektům právo používat jméno zaslané společně s takovým obsahem, pokud se k tomu rozhodneme. Tímto se vzdáváte práva být označován jako autor uvedeného obsahu a též práva vznášet námitky proti kritice tohoto obsahu. Dále nám udělujete právo jednat způsobem narušujícím jakékoli vaše morální nároky na váš obsah a zaručujete nám, že byla získána licence a souhlas v této věci od jakékoli třetí strany, která má autorské právo nebo je autorem celého obsahu nebo jeho části. Zavazujete se v budoucnu jednat v zájmu všech výše uvedených nám udělených práv, a to včetně dodání potřebných referencí, pokud o to požádáme.

Tímto prohlašujete a zaručujete následující:

(a) Jste vlastníkem nebo kontrolujete veškerá práva na obsah a materiál nahraný na webové stránky.

(b) K datu nahrání obsahu nebo materiálu na webové stránky platí:

(i) obsah nebo materiál je věcně správný,

(ii) používání obsahu nebo materiálu neporušuje žádné celosvětové zásady nebo směrnice společnosti Catalyst Global ani tyto podmínky užívání webových stránek,

(iii) používání dodaného obsahu a materiálu nezpůsobí škodu žádné třetí osobě či subjektu (včetně hanobení).

Tyto webové stránky mohou obsahovat fotografie, reference, případové studie a další obsah (dále jen „uživatelský obsah“). Naše společnost neprovádí žádný aktivní monitoring žádného „uživatelského obsahu“ na těchto webových stránkách. Zároveň neprovádíme žádnou redakční kontroluj obsahu webových stránek třetích stran, elektronické komunikace, textových zpráv, zpravodajských materiálů, nástěnek, chatovacích místnosti ani jiných materiálů vytvořených nebo zpřístupněných prostřednictvím těchto webových stránek. Na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím tedy můžete narazit obsah, který z vašeho hlediska bude urážlivý nebo žalovatelný. Vyhrazujeme si ale právo monitorovat jakýkoli „uživatelský obsah“ dostupný na webových stránkách a odebírat jakýkoli obsah, který podle našeho uvážení představuje zneužití „uživatelského obsahu“, a na základě svého uvážení můžeme omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup k „uživatelskému obsahu“ nebo k webovým stránkám.

Názory vyjadřované uživateli ani jiný „uživatelský obsah“ nepředstavuje postoje společnosti Catalyst Global či jejích licencovaných subjektů. Veškerá prohlášení, doporučení či názory prezentované těmito osobami náleží pouze jim samým. Tato prohlášení, doporučení či názory nijak nepodporujeme a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Žádné záruky

Naše společnost (a naše mateřská společnost, pobočky, dceřiné společnosti, zástupci, členové vedení, obchodní zástupci a zaměstnanci) nezaručuje nepřetržitý, nepřerušovaný či bezpečný přístup k webovým stránkám či kterékoli z našich služeb a funkce webových stránek může být narušena celou řadou faktorů, které jsou mimo naši kontrolu. Naše webové stránky a služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ v daném okamžiku; v rozsahu přípustném podle zákona vylučujeme jakékoli nepřímé záruky a či jiné podmínky, ať již vyplývající z předpisů nebo jiné, a to včetně omezení způsobilosti a včasnosti poskytovaných služeb.

Na používání webových stránek a poskytování našich služeb se nevztahují žádné nepřímé záruky podmínky (ať již vyplývající z předpisů nebo jiné).